Seafish and the Seafood Training Academy

STA Online Test Portal

Hylendid Bwyd Elfennol (prawf ymarfer) (EFH WELSH - practice test)

NID yw'r prawf hwn yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig. Mae'n brawf ymarfer cyn eich arholiad dan oruchwyliaeth

Yn yr arholiad REHIS ei hun mae'r 15 cwestiwn cyntaf ychydig yn galetach ac yn werth 2 bwynt yr un.

Dewiswch yr ymateb sydd orau yn eich barn chi i'r cwestiwn. Dim ond un ateb cywir sydd, naill ai A, B, C or D

Y marc pasio yw 60%

Mae'r prawf hwn yn cynnwys 30 o gwestiynau

This test consists of 30 Questions


Question 1 #EFH Welsh 3 (Worth 1 point)

Gallwch leihau’r risg o alergenau mewn cynhyrchion bwyd môr drwy

Question 2 #EFH Welsh 2 (Worth 1 point)

Beth sydd angen i chi ei wneud wrth drin bwyd môr parod i’w fwyta

Question 3 #EFH Welsh 55 (Worth 1 point)

Y prif reswm bod trinwyr bwyd yn gwisgo dillad hylan yw

Question 4 #EFH Welsh 17 (Worth 1 point)

Pa rai o’r bwydydd canlynol all DDIM yn cynnwys glwten

Question 5 #EFH Welsh 21 (Worth 1 point)

Pa rai o’r rhain, yn ôl y gyfraith, y mae’n rhaid i chi ei wneud bob amser ag offer bwyd

Question 6 #EFH Welsh 58 (Worth 1 point)

Pa un o’r canlynol sy’n disgrifio’r term “bacterleiddiad” orau

Question 7 #EFH Welsh 13 (Worth 1 point)

Mae bacteria pathogenig yn fwyaf tebygol o ddod o

Question 8 #EFH Welsh 29 (Worth 1 point)

Pa ystod tymheredd a elwir yn barth perygl

Question 9 #EFH Welsh 37 (Worth 1 point)

Beth sydd angen i chi ei wneud wrth baratoi bwyd o’r dosbarth bwydydd risg uchel

Question 10 #EFH Welsh 57 (Worth 1 point)

Beth yw’r amrediad tymheredd delfrydol i facteria luosogi

Question 11 #EFH Welsh 50 (Worth 1 point)

Pa rai o’r rhain ddylai person sy’n trin bwyd adrodd wrth reolwr yn ei gylch

Question 12 #EFH Welsh 12 (Worth 1 point)

Beth ddylech ei wneud gyda phecynnau bwyd sydd wedi’u difrodi

Question 13 #EFH Welsh 18 (Worth 1 point)

Pa dri pheth sydd eu hangen ar facteria i luosogi

Question 14 #EFH Welsh 35 (Worth 1 point)

Pam y dylai fod gennych safonau uchel o lanweithdra a hylendid mewn safleoedd bwyd

Question 15 #EFH Welsh 31 (Worth 1 point)

Ar ddiwedd y diwrnod, beth ddylid ei wneud gyda physgod amrwd sydd heb eu defnyddio

Question 16 #EFH Welsh 48 (Worth 1 point)

Sut dylech chi storio bwyd o dun sydd wedi’i agor

Question 17 #EFH Welsh 38 (Worth 1 point)

Ble yw’r lle gorau i storio cemegion glanhau

Question 18 #EFH Welsh 61 (Worth 1 point)

Beth yw HACCP (Pwynt Rheoli Critigol Dadansoddi Peryglon)

Question 19 #EFH Welsh 24 (Worth 1 point)

Beth mae Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd yn ei wneud i ddweud a fydd bwyd yn achosi salwch a gludir gan fwyd

Question 20 #EFH Welsh 64 (Worth 1 point)

Pa rai o’r rhain fyddai’n achosi newidiadau diangen mewn lliw a blas mewn bwyd

Question 21 #EFH Welsh 39 (Worth 1 point)

Pa un o’r bwydydd canlynol sydd DDIM yn alergen cyffredin

Question 22 #EFH Welsh 28 (Worth 1 point)

Sut ydych chi’n dinistrio POB bacteria mewn bwyd

Question 23 #EFH Welsh 56 (Worth 1 point)

Pa rai o’r datganiadau hyn sy’n esbonio ORAU sut y gall croes-halogi ddigwydd

Question 24 #EFH Welsh 45 (Worth 1 point)

Beth ddylech ei wneud gyda thuniau bwyd sydd wedi’u difrodi’n ddrwg neu sydd wedi rhydu

Question 25 #EFH Welsh 46 (Worth 1 point)

Beth yw’r prif reswm pam nad yw arwynebau pren heb eu selio yn cael eu hargymell ar safle bwyd

Question 26 #EFH Welsh 7 (Worth 1 point)

Pa rai o’r bwydydd canlynol all gynnwys glwten

Question 27 #EFH Welsh 26 (Worth 1 point)

Pa un o’r rhain yw’r rheol gywir ar gyfer staff sy’n gweithio gyda bwyd

Question 28 #EFH Welsh 6 (Worth 1 point)

Beth yw’r ffordd fwyaf diogel a gorau i sychu byrddau torri wedi’u golchi

Question 29 #EFH Welsh 63 (Worth 1 point)

Beth a olygir wrth "glanhau wrth fynd", ai

Question 30 #EFH Welsh 41 (Worth 1 point)

Beth yw bwyd risg uchel