Seafish and the Seafood Training Academy

Seafish Online Test Portal

Hylendid Bwyd Elfennol (prawf ymarfer) (EFH WELSH - practice test)

NID yw'r prawf hwn yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig. Mae'n brawf ymarfer cyn eich arholiad dan oruchwyliaeth

Yn yr arholiad REHIS ei hun mae'r 15 cwestiwn cyntaf ychydig yn galetach ac yn werth 2 bwynt yr un.

Dewiswch yr ymateb sydd orau yn eich barn chi i'r cwestiwn. Dim ond un ateb cywir sydd, naill ai A, B, C or D

Y marc pasio yw 60%

Mae'r prawf hwn yn cynnwys 30 o gwestiynau

This test consists of 30 Questions


Question 1 #EFH Welsh 60 (Worth 1 point)

Pam na ddylid gwisgo gemwaith wrth baratoi bwyd (6732)

Question 2 #EFH Welsh 21 (Worth 1 point)

Pa rai o’r rhain, yn ôl y gyfraith, y mae’n rhaid i chi ei wneud bob amser ag offer bwyd (6689)

Question 3 #EFH Welsh 24 (Worth 1 point)

Beth mae Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd yn ei wneud i ddweud a fydd bwyd yn achosi salwch a gludir gan fwyd (6692)

Question 4 #EFH Welsh 32 (Worth 1 point)

Pa bobl sydd â'r risg uchaf o ddioddef salwch a gludir gan fwyd (6701)

Question 5 #EFH Welsh 19 (Worth 1 point)

Pam mae’n rhaid storio cynhwysion sych rhydd mewn cynwysyddion wedi’u selio, wedi’u labelu (6686)

Question 6 #EFH Welsh 37 (Worth 1 point)

Beth sydd angen i chi ei wneud wrth baratoi bwyd o’r dosbarth bwydydd risg uchel (6706)

Question 7 #EFH Welsh 28 (Worth 1 point)

Sut ydych chi’n dinistrio POB bacteria mewn bwyd (6696)

Question 8 #EFH Welsh 12 (Worth 1 point)

Beth ddylech ei wneud gyda phecynnau bwyd sydd wedi’u difrodi (6679)

Question 9 #EFH Welsh 62 (Worth 1 point)

Beth sy’n rhaid i driniwr bwyd ei wneud bob amser wrth drin bwyd (6734)

Question 10 #EFH Welsh 45 (Worth 1 point)

Beth ddylech ei wneud gyda thuniau bwyd sydd wedi’u difrodi’n ddrwg neu sydd wedi rhydu (6715)

Question 11 #EFH Welsh 18 (Worth 1 point)

Pa dri pheth sydd eu hangen ar facteria i luosogi (6685)

Question 12 #EFH Welsh 4 (Worth 1 point)

Pa rai o’r canlynol sy’n fwyd risg uchel (6709)

Question 13 #EFH Welsh 3 (Worth 1 point)

Gallwch leihau’r risg o alergenau mewn cynhyrchion bwyd môr drwy (6698)

Question 14 #EFH Welsh 38 (Worth 1 point)

Ble yw’r lle gorau i storio cemegion glanhau (6707)

Question 15 #EFH Welsh 25 (Worth 1 point)

Pa rai o’r rhain sy’n rhoi’r oes silff hiraf i fwyd (6693)

Question 16 #EFH Welsh 48 (Worth 1 point)

Sut dylech chi storio bwyd o dun sydd wedi’i agor (6718)

Question 17 #EFH Welsh 20 (Worth 1 point)

Sut allwch chi ladd bacteria mewn bwyd (6688)

Question 18 #EFH Welsh 51 (Worth 1 point)

Gall Swyddog Iechyd yr Amgylchedd fynd i mewn i eiddo bwyd masnachol (6722)

Question 19 #EFH Welsh 6 (Worth 1 point)

Beth yw’r ffordd fwyaf diogel a gorau i sychu byrddau torri wedi’u golchi (6731)

Question 20 #EFH Welsh 55 (Worth 1 point)

Y prif reswm bod trinwyr bwyd yn gwisgo dillad hylan yw (6726)

Question 21 #EFH Welsh 23 (Worth 1 point)

Beth yw’r rheswm pwysicaf dros gael system awyru dda ar safle bwyd (6691)

Question 22 #EFH Welsh 1 (Worth 1 point)

Mewn achos o groes-halogi, o ble mae bacteria pathogenaidd yn fwyaf tebygol o ddod (6676)

Question 23 #EFH Welsh 39 (Worth 1 point)

Pa un o’r bwydydd canlynol sydd DDIM yn alergen cyffredin (6708)

Question 24 #EFH Welsh 2 (Worth 1 point)

Beth sydd angen i chi ei wneud wrth drin bwyd môr parod i’w fwyta (6687)

Question 25 #EFH Welsh 16 (Worth 1 point)

Beth yw’r ffordd fwyaf diogel a gorau i sychu platiau (6683)

Question 26 #EFH Welsh 41 (Worth 1 point)

Beth yw bwyd risg uchel (6711)

Question 27 #EFH Welsh 46 (Worth 1 point)

Beth yw’r prif reswm pam nad yw arwynebau pren heb eu selio yn cael eu hargymell ar safle bwyd (6716)

Question 28 #EFH Welsh 26 (Worth 1 point)

Pa un o’r rhain yw’r rheol gywir ar gyfer staff sy’n gweithio gyda bwyd (6694)

Question 29 #EFH Welsh 5 (Worth 1 point)

Pa rai o’r rhain sydd DDIM yn alergen cyffredin (6720)

Question 30 #EFH Welsh 29 (Worth 1 point)

Pa ystod tymheredd a elwir yn barth perygl (6697)